LOADING CLOSE

עיקרי מודל פיצוי הפעימה השלישית

עיקרי מודל פיצוי הפעימה השלישית

מענק לעסקים בעלי מחזור עסקאות עד 300,000 ₪ בשנת 2019

התנאים לקבלת המענק :

 • מחזור עסקאות מינימלי בגובה 18,000 ₪ בשנת 2019 .
 • ירידה במחזור העסקאות  3-4/2020 לעומת מחזור 3-4/2019  בשיעור של 25% לפחות.
 • עסקים שמחזור העסקאות שלהם ירד בפחות מ 25% לא זכאים לפיצוי

גובה הפיצוי:

 • עסקים  בעלי מחזור 18,000-100,000 ₪ בשנת 2019 יקבלו מענק חד פעמי  – 700 ₪ .
 • עסקים  בעלי מחזור 100,000-200,000 ₪ בשנת 2019 יקבלו מענק חד פעמי –  1,875 ₪ .
 • עסקים  בעלי מחזור 200,000-300,000 ₪ בשנת 2019 יקבלו מענק חד פעמי – 3,025 ₪ .
 • לעצמאים הפיצוי הנ"ל בא בתוספת לפיצוי הפעימה הראשונה והשנייה.
 • לחברות הפיצוי הנ"ל בא  בתוספת למענק בעלי השליטה בפעימה השנייה .

דוגמא :

מחזור שנתי 2019 :  60,000 שח

הכנסה חודשית 4,000 ₪

מענק נוכחי: 700 ₪

מענק פעימה 1 : 2,600 ₪

מענק פעימה  :  2,800 ₪

סה"כ מענקים 6,100: ₪

מענק לעסקים בעלי מחזור עסקאות מ 300,001  ₪ ועד 1,500,000    בשנת 2019

אופן חישוב המענק :

העיקרון במודל לקבוצה זו הוא הכפלת מחזור העסקאות בחודשים 3-4/2019 ב30%  ואת התוצאה המתקבלת מכפילים  ב% הפיצוי המגיע בהתאם לשיעור ירידת המחזור

בחודשים 3-4/2020 לעומת 3-4/2019 כפי שמופיע בתקנות .

בלבל אתכם ? לא נורא , לנוחיותכם שקללתי את מרכיבי הפיצוי כאמור לעיל  לאחוז הפיצוי הסופי המגיע בהתאם

לשיעור הירידה במחזור . להלן הטבלה :

שיעור הירידה במחזור

אחוז פיצוי סופי ממחזור 2019

0 – 25%

0%

25% – 40%

3%

41% – 60%

6%

61% – 80%

10.5%

81% – 100%

15%

התנאים לקבלת המענק:

 • ירידה במחזור העסקאות בתקופה  3-4/2020 לעומת מחזור 3-4/2019  בשיעור של 25% לפחות .
 • הפיצוי הינו מענק חד פעמי שניתן עבור החודשים 3-4/2020 ולא יעלה על 400,000 ₪ .

להלן דוגמא לשלבי עריכת  התחשיב :

מדידת שיעור הירידה במחזור לעניין קביעת הזכאות

מחזור 3-4/2019   500,000

מחזור 3-4/2020   180,000

ירידה במחזור   320,000 =  ירידה של 64%  במחזור ( אחוז פיצוי סופי 10.5% )

הכפלת סכום מחזור העסקאות בחודשים 3-4/2019 באחוז הפיצוי הסופי.

500,000*10.5% = 52,500 ₪

במידה והמחזור היה יורד ביותר מ 80% הפיצוי היה  500,000*15% = .75,000

מענק לעסקים בעלי מחזור עסקאות מ 1,500,001  ₪ ועד 20,000,000 בשנת 2019

 • תשומות 2019  – סך כל ההוצאות המוכרות לצרכי מע"מ בשנת 2019 (לא כולל מע"מ) .
 • תקופת המענק  חודשים 3-4/2020
 • הוצאות שכר נחסכות –  סה"כ שכ"ע שנחסך בתקופת המענק בגין יציאת עובדים

לחל"ת/פיטורין  מוכפל ב 6 (כדי לייצר השוואה שנתית ).

 • שכ"ע של עובדים שיצאו לחל"ת יחושב ע"פ ממוצע  השכר הכולל שלהם ב –  3 חודשים שקדמו לחל"ת (מופיע בתלוש כשכר חייב בדמי ביטוח לאומי )  * .1.25 .

הסתבכתם ? לא נורא הנה דוגמה :

משה היה בחלת 1.5 חודשים (15/3-31/5 ). שכר העבודה החודשי הממוצע של משה

בחודשים 12/19-2/20 היה 15,000 ₪ . כיצד נחשב את הוצאות השכר הנחסכות ?

ש"ח 168,750 . 6*1.5*1.25*15,000=

שיעור משלים ההוצאה הנחסכת

שיעור משלים ההוצאה  =(   0.9 * תשומות 2019 +הוצ' שכר נחסכות     )  – 1

       הנחסכת                                        מחזור 2019                

אופן חישוב המענק  :

העיקרון במודל לקבוצה זו הוא הכפלה של מחזור 3-4/2019 בשיעור  משלים  ההוצאה

הנחסכת המחושב בהתאם לנוסחה בהגדרות לעיל או  30% הנמוך מבניהם.

התוצאה המתקבלת מוכפלת ב% הפיצוי המגיע בהתאם לטבלה המצ"ב.

שיעור הירידה במחזור     % הפיצוי המגיע

0%        0-25%                    

10%        40 -25%                 

20%        41-60%                 

35%        61-80%                 

50%        81-100%               

התנאים לקבלת המענק :

 • ירידה במחזור העסקאות בחודשים  3-4/2020 לעומת מחזור 3-4/2019  בשיעור של 25% לפחות.
 • הפיצוי הינו מענק חד פעמי שניתן עבור החודשים 3-4/2020 ולא יעלה על 400 אלף ₪ .

להלן דוגמא לשלבי עריכת  התחשיב :

נתונים של חברת הפעימה השלישית בע"מ  :

מחזור 3-4/2019 – 1,600,000

מחזור 3-4/20 – 310,000

מחזור 2019     10,500,000

תשומות 2019    6,100,000

הוצאות שכר נחסכות בתק החל"ת    416,666

הוצאות שכר נחסכות בתק החל"ת בתקנון שנתי    2,500,000

שיעור הירידה במחזורים  – 94%

 • חישוב שיעור משלים ההוצאה הנחסכת : ( 2,500,000+6,100,000 * 0.9 ) = 0.239

10,500,000                              

נקבע כי שיעור % משלים  ההוצאה הנחסכת יהיה תוצאת הנוסחה  או 0.3 (30%),הנמוך

מבניהם. לכן בדוגמא שלנו ניקח  את שיעור % משלים ההוצאה הנחסכת הנמוך    0.239 .

 • הכפלת שיעור % משלים  ההוצאה הנחסכת ב % הפיצוי המגיע (בהתאם לשיעור

הירידה במחזור )  ובמחזור 3-4/2019  :

המחזור ירד ב 80.7%  (מ 1,600,000 ל 310,000  ) ולכן אחוז הפיצוי המגיע הוא

.50%

הפיצוי  – 0.239*0.5*1,600,000 = 191,200 ₪

עדין הסתבכתם ? בשביל זה אנחנו פה כתבות לי למייל hanan@hanan-amos.com ואשלח לכם קובץ אקסל עם תבנית ביצוע החישוב.

עסקים שנפתחו ב 2019

עוסק שפעילותו החלה לאחר 1/1/2019 , מחזור עסקאותיו  לעניין השוואה למחזור

העסקאות בחודשים 3-4/2020 יהיה  ממוצע מחזור העסקאות שלו בתקופה  מחודש

לאחר יום פתיחת העסק ועד 31/12/2019 , מוכפל ב 2 .

מועדי הגשה 

בקשה תוגש תוך 90 יום  מיום 12/5/2020  באמצעות טופס מקוון שיכלול את הנתונים

הנדרשים לקביעת זכאות ותשלומו .

השגה 

הרואה עצמו נפגע מהחלטת רשות המיסים בנוגע למענק , רשאי להגיש השגה תוך 45 יום ממועד ההחלטה .

תשובה להשגה והחלטה מנומקת תינתן תוך 180 יום מהגשתה.

ניתן להגיש השגה שניה לוועדת השגות שתוגש תוך 45 יום ממועד קבלת המשיג את

ההחלטה בהשגה הראשונה.

ההשגות יוגשו בטופס מקוון .

מקור :תקנות , לשכת יועצי המס , רו"ח ג'קי בלנגה.

עקבו אחרינו לעוד עידכונים

חנן עמוס

כתובת: החרש 10, איזור התעשייה  (צומת הום סנטר), אילת

טלפון משרדים: 077-3004383, פקס: 08-6261281

דילוג לתוכן