LOADING CLOSE

קרנות

קרן פועלים + כלל

הקמה ו/או הרחבה של עסקים

 • עסק בהקמה

 • עד 500 א' ₪

 • שיקול דעת הבנק

 • עד 72 חודשים | גרייס 3 עד 12 חודשים

 • עד 300,000 10% על היתרה מעל 25%

 • סניפי:  פועלים

הקמה ו/או הרחבה של עסקים

 • מחזור עד 6.25 מ' ₪

 • עד 500 א' ₪

 • שיקול דעת הבנק

 • עד 72 חודשים | גרייס 3 עד 12 חודשים

 • 25%

 • סניפי:  פועלים

הרחבת עסקים קיימים

 • מחזור עד 6.25 מ' ₪

 • עד 8% מהמחזור

 • שיקול דעת הבנק

 • עד 72 חודשים | גרייס 3 עד 12 חודשים

 • 25%

 • סניפי:  פועלים

מטרת ההלוואה

 • זכאים

 • גובה ההלוואה

 • ריבית

 • תקופת החזר

 • ביטחונות

 • באמצעות בנק

קרן בערבות המדינה

הקמה ו/או הרחבה של עסקים

 • עסק בהקמה

 • עד 500 א' ₪

 • שיקול דעת הבנק

 • עד 60 חודשים | גרייס 3 עד 6 חודשים

 • עד 300,000 10% על היתרה מעל 25%

 • אוצר החייל | מרכנתיל  | מזרחי טפחות | לאומי

הקמה ו/או הרחבה של עסקים

 • מחזור עד 6.25 מ' ₪

 • עד 500 א' ₪

 • שיקול דעת הבנק

 • עד 60 חודשים | גרייס 3 עד 6 חודשים

 • 25%

 • אוצר החייל | מרכנתיל  | מזרחי טפחות | לאומי

הרחבת עסקים קיימים

 • מחזור מעל 6.25 מ' ₪

 • עד 8% מהמחזור

 • שיקול דעת הבנק

 • עד 60 חודשים | גרייס 3 עד 6 חודשים

 • 25%

 • אוצר החייל | מרכנתיל  | מזרחי טפחות | לאומי

מטרת ההלוואה

 • זכאים

 • גובה ההלוואה

 • ריבית

 • תקופת החזר

 • ביטחונות

 • באמצעות בנק

קרן נס

הקמה או הרחבה של עסקים קיימים

 • עד 400,000  מתוכם עד 250,000 לצורכי הון חוזר

 • מ – 100,000 עד 400,000

 • פרים + 1.5%

 • עד 60 חודשים | גרייס 3 עד 12 חודשים

 • כ 25% בוחונות או עד 2 ערבים

 • אוצר החייל

מטרת ההלוואה

 • זכאים

 • גובה ההלוואה

 • ריבית

 • תקופת החזר

 • ביטחונות

 • באמצעות בנק

קרן קורת פיתוח הנגב והגליל

הקמה ו/או הרחבת עסקים

 • יזמים ובעלי עסקים

 • עד 750 א' ₪

 • פרים + 1.5%

 • עד 60 חודשים | גרייס 3 עד 6 חודשים

 • כ 25%

 • לאומי

מטרת ההלוואה

 • זכאים

 • גובה ההלוואה

 • ריבית

 • תקופת החזר

 • ביטחונות

 • באמצעות בנק

קרן צפונה דרומה

תמיכה עסקית למפעלים ולעסקים יצרניים בפריפריה

 • בעיקר תעשייה מהפריפריה וחקלאים יצואנים

 • עד 2 מ' ₪

 • פריים + 0.5%

 • עד 60 חודשים

 • עד 40%

 • מזרחי טפחות

מטרת ההלוואה

 • זכאים

 • גובה ההלוואה

 • ריבית

 • תקופת החזר

 • ביטחונות

 • באמצעות בנק

קרן הלוואות ללא ריבית

הקמת עסקים ו / או הרחבת עסק ו / או הון חוזר

 • כל הארץ

 • עד 90,000 ₪

 • ללא ריבית

 • עד 50 חודשים

 • עד 3 ערבים

 • ישירות מול הקרן

מטרת ההלוואה

 • זכאים

 • גובה ההלוואה

 • ריבית

 • תקופת החזר

 • ביטחונות

 • באמצעות בנק

״קרן נתן״ – ללא ריבית

תמיכה ביזמים להקמת עסק חדש בלבד

 • כל הארץ

 • עד 240,000 ₪

 • ללא ריבית

 • עד 36 חודשים

 • ערב

 • ישירות מול הקרן

מטרת ההלוואה

 • זכאים

 • גובה ההלוואה

 • ריבית

 • תקופת החזר

 • ביטחונות

 • באמצעות בנק

דילוג לתוכן